[GaT-Br]CROSS_FIRE

Ir em baixo

[GaT-Br]CROSS_FIRE Empty [GaT-Br]CROSS_FIRE

Mensagem por -oN.Dk1LL@ToR em 13/10/2007, 12:37

Current Info
Name: [GaT-Br]CROSS_FIRE
GUID: 234D7F15C3B65D10BB10976D0D856FBC
IP: 201.41.236.93
MAC: 001558365FXX
Last seen: Apr 24, 2007 13:50:13

Current Bans: ACI AON AASA

Previous Info
Other Name: =BRASIL=Nivaldosc, =BRAZIL=BLINDADO, =BRAZIL=Nivaldogz, =BRAZIL=Nivaldosc, =GaT-Br=CROSS_FIRE, MaTaLoCo(BR), [GaT-Br]CROSS_FIRE, [GaT-Br]CROSS_FIRED
Other IPs: 200.102.16.22, 200.102.16.169, 200.102.16.236, 200.102.20.118, 200.138.210.4, 200.138.210.108, 200.138.210.113, 200.138.210.116, 200.138.210.189, 200.138.210.247, 200.138.254.69, 200.138.254.227, 200.180.100.77, 200.180.100.106, 200.180.100.144, 200.180.100.180, 200.180.100.210, 200.193.108.13, 201.2.226.111, 201.2.226.175, 201.2.227.33, 201.2.227.86, 201.2.227.194, 201.2.245.26, 201.2.245.35, 201.2.245.41, 201.2.245.144, 201.3.200.56, 201.3.200.82, 201.3.200.96, 201.3.200.130, 201.3.200.139, 201.3.201.13, 201.3.201.72, 201.3.203.229, 201.3.207.50, 201.3.207.65, 201.3.207.153, 201.3.207.212, 201.11.69.164, 201.11.69.183, 201.11.69.215, 201.11.74.45, 201.11.74.88, 201.11.75.87, 201.11.75.91, 201.11.75.111, 201.11.75.141, 201.11.75.147, 201.11.77.123, 201.11.100.187, 201.11.102.6, 201.11.102.204, 201.14.158.241, 201.14.163.7, 201.14.163.68, 201.14.163.192, 201.14.171.31, 201.14.171.143, 201.14.171.216, 201.14.173.214, 201.14.174.3, 201.14.174.51, 201.14.174.156, 201.14.174.173, 201.24.71.104, 201.24.71.182, 201.24.88.79, 201.24.88.111, 201.24.88.160, 201.24.88.167, 201.24.88.229, 201.24.125.58, 201.24.126.33, 201.24.126.166, 201.24.126.182, 201.24.126.207, 201.24.127.80, 201.24.127.195, 201.25.207.45, 201.25.207.55, 201.25.207.77, 201.25.207.96, 201.25.208.11, 201.25.208.74, 201.25.208.121, 201.25.208.204, 201.25.208.217, 201.25.208.222, 201.25.208.242, 201.25.209.30, 201.25.209.191, 201.25.209.201, 201.25.210.123, 201.25.210.164, 201.25.210.242, 201.25.215.136, 201.25.215.171, 201.25.215.252, 201.25.241.43, 201.25.241.209, 201.25.241.246, 201.25.245.111, 201.25.245.176, 201.25.245.233, 201.25.245.253, 201.25.248.60, 201.25.248.65, 201.25.248.90, 201.25.248.134, 201.25.248.222, 201.34.128.43, 201.34.128.85, 201.34.129.227, 201.34.149.55, 201.34.149.246, 201.34.151.16, 201.34.151.45, 201.34.151.164, 201.34.151.184, 201.34.151.201, 201.34.152.99, 201.34.153.31, 201.34.153.110, 201.34.159.121, 201.34.159.243, 201.34.184.52, 201.34.184.56, 201.34.184.164, 201.34.185.17, 201.34.185.37, 201.34.185.47, 201.34.185.217, 201.35.192.114, 201.35.192.164, 201.35.192.254, 201.35.211.111, 201.35.212.106, 201.35.212.210, 201.35.212.241, 201.35.219.13, 201.35.219.69, 201.35.219.117, 201.35.219.120, 201.35.219.145, 201.35.219.179, 201.35.220.27, 201.35.220.31, 201.35.220.124, 201.35.220.229, 201.35.221.62, 201.35.221.202, 201.35.237.5, 201.35.237.48, 201.35.237.139, 201.35.237.225, 201.35.238.37, 201.35.238.200, 201.35.238.244, 201.35.238.250, 201.35.239.225, 201.35.248.2, 201.35.248.21, 201.41.192.23, 201.41.192.50, 201.41.192.79, 201.41.192.132, 201.41.192.186, 201.41.204.58, 201.41.204.175, 201.41.204.244, 201.41.205.21, 201.41.205.58, 201.41.205.115, 201.41.205.192, 201.41.206.6, 201.41.206.91, 201.41.206.125, 201.41.206.133, 201.41.225.75, 201.41.225.113, 201.41.225.171, 201.41.226.138, 201.41.226.241, 201.41.227.65, 201.41.227.92, 201.41.227.244, 201.41.227.249, 201.41.236.93, 201.41.237.21, 201.41.237.79, 201.67.190.156, 201.67.190.182, 201.67.190.240, 201.67.191.84, 201.67.191.157, 201.67.191.164, 201.67.191.174, 201.67.207.92, 201.67.207.120, 201.67.207.161, 201.67.207.215, 201.67.216.16, 201.67.217.104, 201.67.217.169, 201.67.228.123, 201.67.228.238, 201.67.244.32, 201.67.244.182
Other MACs: 000D879ACBXX, 001558365FXX

Linked Accounts
234D7F15C3B65D10BB10976D0D856FBC
AAAD88973BA8DD11D3A4FCF0EC843AB2
20EECC200DAECA7F386464A82850B72F
B1BA1275D64DD797D1E98C713EE6F1E2
01C53A9FEF77005280D8108D66B1565C
3D23E5F2C1D24037BA22D144C8F2D24B
BF42E5B0F7856BB4336EC0AA1EC51FBB
945478B1AB972EF67110F9DBB1EB23FF
45E2C1AC1C5E9CAC78AB31E9209EF5CD
6A7D2C12475236489CEF6186818B4639
A55063B23234C601434D9E6B94686677
6215DC73633A403B8F6429775562EA2A
C3DE5EA4A4FF177EB4F1169F0F0FF608
2508EB0B92876F3CF03FC56C56602EC3
D15DD787313F243310477681D66371EB
1D252E084BDE7351307276A1AA76FB25
E454EA7D7E14BAC62343C96476926C49
3C1D4DB2B185B0D186537235658FB98F
CD1875A6ED357A2702178885DF488B38
3A992A91884F309B3D49601A2F77F0C7
AD11AD7F88D51A3E3C32953BE047E27E
2EF782FD47DFFDE93B4212452C2FDF61
A0564EBFF1585C049F382B96D6FC2D67
09BEF3A35B37AB9674C40C7E0DF6D1DE
CC123EC9D6A72828EAE95E8C4977DCC7
D4104FEA2AAF3F543AAA1FFE20265984
939B824AA1C4B2DFD990469F63261005
A4AA2887E433B0DB5F8D8389A6698265
778E46957E3D207147FAA3EF875CEA95
ED17957E21EA49BC9C731472BED4B00B

Violation History
[08.28.2006 18:06:41] |15417| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: MaTaLoCo(BR) (slot #9) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.3.200.130:50226]

[09.16.2006 06:10:31] |61285| VIOLATION (FILE WHITELIST) #9011: =BRASIL=Nivaldosc (slot #24) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.3.200.139:50401]

[09.22.2006 20:28:15] |91896| VIOLATION (PB INTEGRITY) #10006: =BRAZIL=Nivaldosc (slot #25) Technical Violation: Failed PunkBuster Integrity Check [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 200.138.254.69:50392]

[11.27.2006 17:04:13] |23666| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #3) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.67.207.120:50377]

[12.16.2006 17:53:03] |48399| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #18) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.14.173.214:50800]

[01.04.2007 19:01:22] |5458| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #21) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.25.207.55:50801]

[01.18.2007 17:56:54] |17745| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #15) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.35.219.13:50988]

[02.07.2007 16:03:14] |4262| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #22) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.25.209.191:50889]
[02.07.2007 16:03:12] |4259| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 22) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[02.08.2007 18:30:37] {Plain_Text}|6397| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #3) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.25.208.11:50268]

[02.14.2007 15:30:58] |3154| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #1) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.34.185.47:50197]
[02.14.2007 15:30:57] |3152| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 1) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[02.18.2007 11:07:57] |36521| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #14) MD5Tool Mismatch: Maps\Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.25.208.121:50158]
[02.18.2007 11:07:55] |36520| MD5Tool ["Maps\Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 14) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[02.18.2007 13:26:11] |8225| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #14) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.25.208.121:50193]
[02.18.2007 13:26:09] |8223| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 14) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.04.2007 08:58:59] |2511| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #2) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.35.248.21:50489]
[03.04.2007 08:58:58] |2509| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 2) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.10.2007 18:14:26] {Plain_Text}|45119| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #10) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.34.185.37:50374]

[03.12.2007 19:03:45] |2299| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #9) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.3.203.229:50461]

[03.13.2007 17:04:00] |2820| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #20) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.35.220.31:50105]
[03.13.2007 17:03:59] |2818| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 20) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.13.2007 17:35:47] |3349| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #22) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.35.220.31:50198]
[03.13.2007 17:35:45] |3348| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 22) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.13.2007 18:35:05] |4269| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #7) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.35.220.31:50227]
[03.13.2007 18:35:04] |4268| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 7) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.13.2007 20:09:51] |5920| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #2) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.35.220.31:50946]
[03.13.2007 20:09:50] |5919| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 2) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.19.2007 13:29:50] |25142| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #5) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.25.248.222:50326]

[03.19.2007 18:53:33] |9765| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #Cool MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.24.125.58:50284]
[03.19.2007 18:53:32] |9764| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# Cool [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.19.2007 20:14:25] |12903| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRE (slot #5) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.24.125.58:50637]
[03.19.2007 20:14:24] |12901| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 5) [GaT-Br]CROSS_FIRE

[03.21.2007 18:21:47] |62961| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: [GaT-Br]CROSS_FIRED (slot #17) MD5Tool Mismatch: Maps/Entry2.aao (len=2048) [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.41.225.113:50090]
[03.21.2007 18:21:46] |62959| MD5Tool ["Maps/Entry2.aao" NOT_FOUND] from (slot# 17) [GaT-Br]CROSS_FIRED

[03.21.2007 19:05:21] |63496| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [GaT-Br]CROSS_FIRED (slot #16) Ignoring MD5Tool Queries [234d7f15c3b65d10bb10976d0d856fbc(-) 201.41.225.113:50219]


Information copyright ©2007 Anticheat Incorporated and Rifle[Hazard]. All Rights Reserved.
Visit the America's Army Account History page for more great tools.

_________________
[GaT-Br]CROSS_FIRE 627152
-oN.Dk1LL@ToR
-oN.Dk1LL@ToR
Admin
Admin

Número de Mensagens : 500
Idade : 44
Cidade: : João Pessoa
Nick no AA : -oN.Dk1LL@ToR
Data de inscrição : 18/09/2007

Ver perfil do usuário http://clan-ovelhas-negras.forumeiros.com

Voltar ao Topo Ir em baixo

Voltar ao Topo


 
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum